Matrícula

Proceso

Prescrición
Listaxes provisional e definitivo
Matrícula
Asignación de Directores/as de Teses
Comisión de Seguimento
Defensa do Plan de Investigación
Avaliación anual e Actividades formativas
Defensa da Tese

Primeiro prazo: Setembro
Segundo prazo: febreiro

Accede ás listaxes PREME AQUI.

Para novos alumnos e renovacións.
Primeiro prazo: aproximadamente outubro – novembro
Segundo prazo: febreiro-marzo

En los 3 primeiros meses despois da matrícula.
Aprobación C.A.

A proposta do director/a.
Nos seis primeiros meses despois da matrícula e antes de la defensa del Plan de Investigación. Aprobación C.A.

Nos seis primeiros meses despois da matrícula. Defensa ante a C.S.
Aprobación C.A.

Defensa ante a C.S. do progreso do proxecto de tese e actividades formativas realizadas.
Aprobación C.A.

3 anos a tempo completo dende a primeira matrícula, prorrogables 1+1 anos ou 5 anos a tempo parcial dende a primeira matrícula, prorrogables 2+1 anos.

Prescrición
Listaxe provisional e definitivo
Matrícula
Asignación de directores/as de teses
Comisión de Seguimento
Defensa do plan de investigación
Avaliación anual e Actividades formativas
Defensa da tese

Prazos

 

Primeiro prazo matrícula programa de doutoramento DOMAR curso 2023-2024

2023 /2024

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Prescrición

1 ao 8 de setembro 2023

1 ao 8 de setembro 2023

1 ao 8 de setembro 2023

Publicación listaxe provisional adm/exc

18 de setembro 2023

18 de setembro 2023

19 de setembro de 2023

Período de reclamacións

19 ao 22 de setembro 2023

19 ao 22 de setembro 2023

20 ao 22 de setembro 2023

Publicación listado definitivo adm/exc

29 de setembro 2023

29 de setembro 2023

29 de setembro 2023

Período de matriculación

1 ao 7 de outubro 2023

(nova matrícula)

1 de setembro ao 10 de outubro 2023

(renovacións)

1 a 6 de outubro 2023

(nova matrícula)

1 de setembro ao 11 de outubro 2023

(renovacións)

1 a 11 de outubro 2023

(nova matrícula e renovacións)

Segundo prazo matrícula programa de doutoramento DOMAR curso 2023-2024

2023 /2024

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Prescrición

1 a 7 de febreiro 2024

1 ao 7 de febreiro 2024

1 ao 7 de febreiro 2024

Publicación listaxe provisional adm/exc

15 de febreiro 2024

15 de febreiro 2024

15 de febreiro 2024

Período de reclamacións

16 ao 19 de febreiro 2024

16 ao 19 de febreiro 2024

16 ao 21 de febreiro 2024

Publicación listaxe definitivo adm/exc

26 de febreiro 2024

26 de febreiro 2024

23 de febreiro 2024

Período de matriculación (nova e renovacións)

27 ao 29 de febreiro 2024

27 a 29 de febreiro 2024

26 de febreiro ao 1 de marzo 2024

FASE 1

Universidade do Minho

Universidade de Aveiro

Universidade de Trás Os Montes e Alto Douro

Universidade do Porto

Candidatura 03/04/2023 a 31/05/2023 03/04/2023 a 31/05/2023 03/04/2023 a 31/05/2023 03/04/2023 a 31/05/2023
Publicação da lista provisória de admitidos/excluídos 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023
Período de audiência prévia 21/06/2023 a 04/07/2023 21/06/2023 a 04/07/2023 21/06/2023 a 04/07/2023 21/06/2023 a 04/07/2023
Homologação dos resultados 10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023
Período de matrícula 01/09/2023 a 15/09/2023 01/09/2023 a 15/09/2023 01/09/2023 a 15/09/2023 01/09/2023 a 15/09/2023

FASE 2

Universidade do Minho

Universidade de Aveiro

Universidade de Trás Os Montes e Alto Douro

Universidade do Porto

Candidatura 02/10/2023 a 13/10/2023 02/10/2023 a 13/10/2023 02/10/2023 a 13/10/2023 02/10/2023 a 13/10/2023
Publicação da lista provisória de admitidos/excluídos 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023
Período de audiência prévia 31/10/2023 a 14/11/2023 31/10/2023 a 14/11/2023 31/10/2023 a 14/11/2023 31/10/2023 a 14/11/2023
Homologação dos resultados 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023
Período de matrícula 08/01/2024 a 19/01/2024 08/01/2024 a 19/01/2024 08/01/2024 a 19/01/2024 08/01/2024 a 19/01/2024

Acceso a automatrícula

Oferta de prazas

Anualmente DOMAR oferta 100 prazas para o conxunto de Universidades asociadas ao mesmo. Inicialmente, a asignación de prazas para o curso 2022-2023 é a seguinte:

Oferta de plazas curso 2022-23

 

Universidade

Número de prazas

Universidade de Vigo

30

Universidade de Santiago de Compostela

10

Universidade de A Coruña

10

Universidade de Aveiro

20

Universidade de Minho

5

Universidade de Tras Os Montes

5

Universidade de Porto

20

Documentación a achegar:

 

Esta documentación entregarase na secretaría do centro onde se realizou a preinscrición.

 • Resgardo de preinscrición (documento xerado ao facer a preinscrición online)..
 • Copia compulsada do título de licenciatura ou grao, e do máster ou estudos de posgrao que dean acceso ao programa de doutoramento.
 • Copia compulsada da certificación académica da licenciatura ou grao e do máster.
 • Currículum Vitae actualizado.
 • Dúas cartas de recomendación de dous profesores, sendo unha delas de quen será o/o director/a de a tese. Debe indicar que se compromete a dirixir a tese.
 • Acreditación do nivel de inglés: ou declaración de ter o nivel de inglés suficiente para seguir as actividades formativas do programa.

Requisitos para acceder ao programa:

DOMAR é un programa de doutoramento transdisciplinar que acolle estudantes de diferentes titulacións cuxos proxectos de teses estean claramente enfocados ao medio mariño. É recomendable un bo coñecemento de inglés, que permita ao alumno seguir os cursos do programa de doutoramento que se imparten en inglés, e poder desenvolver as súas actividades formativas complementarias: participación en congresos e workshops, publicacións en revistas de impacto nas súas especialidades, estancias en centros estranxeiros de recoñecido prestixio.

Ver requisitos

Os requisitos académicos para poder acceder aos estudos de doutoramento son:

 • Con carácter xeral, para o acceso a un programa oficial de doutoramento será necesario estar en posesión dos títulos oficiais españois de Grao, ou equivalente, e de Máster Universitario (no sistema universitario español) e de grao de licenciatura e máster no sistema universitario portugués..
 • Así mesmo, poderán acceder quen se atopen nalgún dos seguintes supostos:
 • Estar en posesión dun título universitario oficial español, ou doutro país integrante do Espazo Europeo de Educación Superior, que habilite para o acceso a Máster de acordo co establecido no artigo 16 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro e superar un mínimo de 300 créditos ECTS no conxunto de estudos universitarios oficiais, dos que, polo menos 60, haberán de ser de nivel de Máster. Ademais, contémplanse os casos recolleitos na disposición adicional segunda do RD 99/2011:
  • Os doutorandos que houberen iniciado o seu programa de doutoramento conforme a anteriores ordenacións universitarias poderán acceder aos ensinos de doutoramento reguladas neste real decreto, previa admisión da universidade correspondente, de acordo co establecido neste real decreto e na normativa da propia universidade.
  • Poderán ser admitidos aos estudos de doutoramento regulados no presente real decreto, os Licenciados, Arquitectos ou Enxeñeiros que estivesen en posesión do Diploma de Estudos Avanzados obtido de acordo co disposto no Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, ou alcanzasen a suficiencia investigadora regulada no Real Decreto 185/1985, de 23 de xaneiro.
 • No caso dos estudantes procedentes do sistema de educación portugués: a) os titulares dun grao de mestre ou equivalente; b) os titulares de grao de licenciado, que conten cun currículo escolar ou científico especialmente relevante e con capacidade recoñecida para a realización deste ciclo de estudos, polo órgano científico legal e estatutariamente competente da universidade onde pretenden ser admitidos; c) os que conten cun currículo escolar, científico ou profesional con capacidade recoñecida para a realización deste ciclo de estudos polo órgano científico legal e estatutariamente competente da universidade onde pretenden ser admitidos (segundo recóllese no artigo 30 da Lei 107/2008)
 • Estar en posesión dun título oficial español de Grao, cuxa duración, conforme a normas de dereito comunitario, sexa de polo menos 300 créditos ECTS. Devanditos titulados deberán cursar con carácter obrigatorio os complementos de formación a que se refire o artigo 7.2 desta norma, salvo que o plan de estudos do correspondente título de grao inclúa créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo aos créditos en investigación procedentes de estudos de Máster.
 • Os titulados universitarios que, previa obtención de praza en formación na correspondente proba de acceso a prazas de formación sanitaria especializada, superasen con avaliación positiva polo menos dous anos de formación dun programa para a obtención do título oficial dalgunha das especialidades en Ciencias da Saúde.
 • Estar en posesión dun título obtido conforme a sistemas educativos estranxeiros, sen necesidade da súa homologación, previa comprobación pola universidade de que este acredita un nivel de formación equivalente á do título oficial español de Máster Universitario e que faculta no país expedidor do título para o acceso a estudos de doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo do que estea en posesión o interesado nin o seu recoñecemento a outros efectos que o do acceso a ensinos de Doutoramento.
 • Estar en posesión doutro título español de Doutor obtido conforme a anteriores ordenacións universitarias.

Ademais destes requisitos xerais de acceso, débense consultar os requisitos específicos da universidade na que se vai a realizar a matrícula (https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/matriculate/matricula-doctorado).

Listaxe de alumnos admitidos y excluídos:

Curso 2023 - 2024
Curso 2022 - 2023
Curso 2021 - 2022
Curso 2020 - 2021
Curso 2019 - 2020
Curso 2018 - 2019
Curso 2017 - 2018
Curso 2016 - 2017
X