Defensa de teses

Requisitos para a defensa da tese

 

Os requisitos que o alumno ou alumna debe cumprir para poder defender a tese doutoral no Programa de Doutoramento DOMAR son os seguintes:

  • Superar o proxecto de tese de doutoramento.
  • Superar un mínimo de 8 ECTS de cursos de formación avanzada (200 horas).
  • Adicionalmente, superar un mínimo de 6 ECTS (150 horas) a escoller do conxunto da oferta de cursos de DO*MAR, CFA e CFT, e/ou formación complementaria.
  • Publicar polo menos un artigo nunha revista JCR de referencia no seu ámbito de investigación, derivado do proxecto de tese. Aqueles alumnos matriculados no plan novo (2018 en diante) deberán ademais ser primeiro autor do traballo.
  • Dispor de avaliación positiva de todos os plans anuais de investigación, onde en conxunto (ao longo de todos os anos) se xustifiquen 1000 horas de traballo en actividades formativas.
  • Ter o visto e prace da Comisión de Seguimento.

Ademais destes requisitos, débese consultar a normativa respecto diso na universidade na que o alumno está matriculado.

X