Organización

Coordinadores

Dra. Ana Bernabeu Tello

Profesora Titular de Estratigrafía

Universidade de Vigo

Dr. Joao Serôdio

Profesor

Universidade de Aveiro

Comisión Académica

 

A composición da Comisión está suxeita a eventuais variacións por decisión das institucións que participan (cobertura de prazas actualmente vacantes ou substitucións por diferentes motivos).

Composición

Universidade de Vigo

 • Ana Bernabeu Tello, Presidenta DOMAR-Galicia
 • Asunción Longo González
 • Mª Teresa de Castro Rodríguez
 • Paloma Morán Martínez
 • Jose Luis Soengas Fernández
 • Verónica Santalla del Río
 • Cristina Sobrino García

Universidade de Santiago de Compostela

 • Mª Luz Pérez-Parallé
 • Carlos Pereira Dopazo

Universidade da Coruña

 • Nuria Fernández Rodríguez
 • Vicente Díaz Casás
 • Enrique Peña González
 • F. Javier Sanz Larruga
 • Anxo Ramón Calvo Silvosa

Universidade de Aveiro

 • Henrique Queiroga Presidente DOMAR-Portugal
 •  João Dias
 • Clara Rodrigues 

Universidade de Minho

 • Pedro Gomes
 • Cláudia Pascoal

Universidade de Tras os Montes e Alto Douro

 • Edna C. Janeiro Cabecinha
 • Rui M. Vitor Cortés
 • Sandra Mariza Veiga Monteiro

Universidade de Porto

 • Natividade Vieira
 • Antonio Afonso

Instituto de Investigacións Mariñas, Consello Superior de Investigacións Científicas

 • José Pintado Valverde

Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)

 • Victoria Besada Montenegro

Funcións

Definición e funcións da Comisión Académica (Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo en aplicación do real decreto 99/2011)

 1. Definición

  A C.A. é o órgano responsable do deseño, implantación, actualización, organización, calidade e coordinación do programa.

  A CAPD estará integrada por un mínimo de sete membros entre os cales figurarán o presidente/a e o secretario/a. Ademais, a súa composición contará con, polo menos, un membro de cada unha das universidades e organismos de investigación que participan no programa.

  A CAPD estará integrada por profesorado doutor con vinculación permanente coa universidade e dedicación a tempo completo, en posesión de polo menos un período de actividade investigadora recoñecida de acordo co Real decreto 1086/1989, ou méritos equiparables.

 2. Funcións específicas
  • Deseñar, organizar, coordinar e proporlle á escola de doutoramento o conxunto de actividades que conforman o programa, incluíndo liñas de investigación, actividades formativas, altas e baixas na relación de persoal investigador que asumirá a titoría e a dirección de teses de doutoramento, criterios de admisión e selección do alumnado, e toda canta información se lle requira en cumprimento da normativa vixente.
  • Revisar e manter actualizada a información referente ao programa de doutoramento e informar a este respecto á escola de doutoramento nos prazos e no procedemento establecidos.
  • Realizar o proceso de valoración de méritos e admisión do alumnado no programa de doutoramento, mediante a aplicación dos criterios e procedementos de selección establecidos na memoria de verificación, que serán públicos.
  • Asignarlle ao alumnado admitido no programa un titor/a e, no prazo máximo de tres meses despois de formalizar a súa matrícula, un director/a, confirmando e comunicando o perfil autorizado responsable da supervisión na aplicación informática de xestión académica. Tamén lle compete á CAPD a modificación destes nomeamentos e, se é o caso, a autorización da codirección da tese cando concorran razóns de índole académica que o xustifiquen.
  • Establecer, se é o caso, os complementos específicos de formación que o alumnado debe cursar para ser admitido no programa de doutoramento.
  • Establecer, de ser o caso, os requisitos de formación transversal e de formación específica no ámbito do programa que o alumnado debe cursar tras ser admitido no programa de doutoramento.
  • Programar temporalmente e realizar anualmente a supervisión do documento de actividades e do plan de investigación de cada estudante de doutoramento, tendo en conta os informes que para tal efecto deberá emitir o perfil autorizado. Ademais, aprobará o recoñecemento de actividades formativas e informará aos titores/as, directores/as e doutorandos/as do resultado da avaliación.
  • Autorizar as estadías e as actividades fóra de España en institucións de ensinanza superior ou centros de investigación de prestixio, incluídas as necesarias para a mención internacional e de cotutela no título de doutor/a. Estas estadías e actividades serán previamente informadas e avaliadas polo director/a e o titor/a. Ademais, autorizará as estadías dos doutorandos/as alleos. Tamén formalizará o acordo académico coa institución de destino ou orixe.
  • Avaliar a memoria preceptiva para acreditar a relación das teses con mención industrial cun proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental desenvoltos nunha empresa ou nunha administración pública.
  • Autorizar a realización de estudos de doutoramento a tempo parcial no programa cando proceda.
  • Autorizar, de ser o caso, as prórrogas na duración dos estudos de doutoramento e a concesión de baixas temporais, segundo o disposto no Real decreto 99/2011 e nos artigos 26 e 27 deste regulamento. Tamén elaborará as propostas de baixa definitiva de carácter docente nos PD e informará os doutorandos/as e o perfil autorizado.
  • Realizar as propostas de modificación e/ou suspensión/extinción do programa, que se lle remitirán á escola de doutoramento para a súa valoración.
  • Proporcionarlles asesoramento académico e/ou científico ao alumnado de doutoramento e aos directores/as de teses.
  • Identificar as necesidades de atención e orientación do PD, transmitirllas á dirección da escola de doutoramento e executar as actividades específicas de acollida e de orientación, de ser o caso.
  • Propoñer os recoñecementos por dirección de tese, coordinación e xestión conforme á normativa da Universidade de Vigo.
  • Emitir o informe de autorización de inicio de trámite para presentar e defender publicamente a tese de doutoramento e aprobar, de ser o caso, os requisitos de calidade das teses de doutoramento.
  • Elaborar e aprobar a proposta de composición dos tribunais da tese de doutoramento.
  • Elaborar a memoria para verificar e/ou modificar o programa de doutoramento segundo a normativa vixente.
  • Calquera outra función que lle encomende a escola de doutoramento ou se lle asigne en cumprimento do presente regulamento e demais disposicións legais vixentes.

Comisión Executiva

 

A composición da Comisión Executiva (delegada da Comisión Académica) está suxeita a eventuais variacións por decisión das institucións que participan (cobertura de prazas actualmente vacantes ou substitucións por diferentes motivos).

Composición

Universidade de Vigo

 • Ana Bernabeu Tello, Presidenta DOMAR-Galicia
 • Cristina Sobrino García

Universidade de Santiago de Compostela

 • Mª Luz Pérez-Parallé

Universidade da Coruña

 • Nuria Fernández Rodríguez

Universidade de Aveiro

 • Henrique Queiroga Presidente DOMAR-Portugal

Universidade de Minho

 • Pedro Gomes

Universidade de Tras os Montes e Alto Douro

 • Edna C. Janeiro Cabecinha

Universidade de Porto

 • Natividade Vieira

Instituto de Investigacións Mariñas, Consello Superior de Investigacións Científicas

 • José Pintado Valverde

Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)

 • Victoria Besada Montenegro

Funcións

Por operatividade, a Comisión Académica delegou nunha Comisión Executiva unha serie de funcións rendendo contas polo menos unha vez ao ano á CA.

 • Autorizar a realización de estudos a tempo parcial e a prórroga dos prazos de depósito da tese doutoral. Autorizar as baixas temporais dos doutorandos no Programa.
 • Asignar director de tese doutoral a cada doutorando (que será coincidente co titor previsto no art. 11.3. do R.D. 99/11) e no seu caso, modificar o nomeamento.
 • Autorizar, se procede, a codirección das teses e, no seu caso, revogala.
 • Avaliar o documento de actividades xunto aos informes que a tales efectos deben emitir o titor e o director.
 • No seu caso, nomear as Comisións responsables do Seguimento de cada doutorando.
 • Determinar as circunstancias excepcionais de non publicación das teses a que fai referencia o art. 14.6 do real decreto 99/2011 (convenios de confidencialidade, etc.).
 • Autorizar as estancias e actividades dos doutorandos á que fai mención o art. 15.1 (Mención internacional no título).

Persoal de apoio

X